Europa en 5G: gemeenten slaaf van telefoonoperatoren

20 januari 2024 | Artikels

Met het nieuwe jaar wensen we elkaar een goede gezondheid. Want dat is belangrijk. We rekenen er ook op dat onze overheid daar mee zorg voor draagt. Helaas geven onze politici alle macht aan de industrie, en treden ze pas op als het te laat is. Denken we maar aan asbest, dioxines of PFAS. En nu weer met 5G.

De telecomindustrie is zo machtig geworden dat ze Europa onder druk zet om elke bevoegdheid van gemeenten voor het plaatsen van 5G-antennes af te nemen. Nu België het voorzitterschap van de EU waarneemt, is het belangrijk uw lokale politici wakker te schudden.

Al gehoord van de Gigabit Infrastructure Act (GIA)? Over deze ontwerpverordening van de Europese Commissie wordt in Brussel discreet onderhandeld, zodat ze nog vóór de verkiezingen kan worden aangenomen. Doel: de uitrol van glasvezel versnellen en goedkoper maken, niet voor de gebruiker, maar wel voor de operatoren. Dit is vooral in functie van de uitrol van 5G, in het bijzonder de sterk omstreden 26GHz-frequentie.

In Vlaanderen hebben de telecomoperatoren op de bestaande zendmasten al bijkomende 5G-antennes geplaatst, die werken met de reeds toegestane frequenties (onder meer: 773 MHz, 783 MHz, 796 MHz, 930 MHz, 1870 MHz, 2115 MHz, 2130 MHz, 3775 MHz). Maar het is nóg niet genoeg.

Door de verplichtingen die worden opgelegd aan lokale autoriteiten die netwerken, infrastructuur, verlichtingspalen, straatmeubilair of openbare gebouwen bezitten die 5G-antennes zullen huisvesten, aan te scherpen, zal de nieuwe Europese GIA-verordening voordelen opleveren voor telefoonoperatoren en eigenaars van zendmasten. Omdat het om een ​​verordening gaat, zou de tekst rechtstreeks van toepassing zijn zonder omzetting in Belgisch recht, waardoor gemeenten geen enkele zeggenschap meer hebben. Behalve dat ze werk bijkrijgen om zonder verwijl alle gegevens over hun infrastructuur aan de operatoren over te maken, en zo slaaf worden van de telefoonoperatoren, zijn ze ook niet meer in staat om kwetsbare groepen te beschermen, zoals kinderen of elektrohypersensitieve personen.

Europeans for Safe Connections (https://esc-info.eu/en/) en verenigingen over heel Europa, waaronder ook VEHS Vlaanderen, vragen België het project in zijn huidige vorm niet te steunen en stellen een strengere eis voor op Europees niveau, in de zin van een voorafgaand milieueffectrapport. Het milieueffectrapport van de Europese Commissie vertoont ernstige tekortkomingen in termen van energie- en klimaatimpact en negeert volledig het gezondheidsaspect en de gevolgen voor de biodiversiteit.

Dit is des te zorgwekkender omdat de impact op de vruchtbaarheid, op het functioneren van het zenuwstelsel en op de biodiversiteit blijkt uit rapporten die Europa zelf heeft besteld (zie https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)690012 en https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)690021). We verwijzen ook naar ons artikel waarin we melden dat het Franse Gezondheidsagentschap blootstellingslimieten naar beneden wil bijstellen. En naar de vele wetenschappers die waarschuwen voor de gevolgen (zie bijvoorbeeld https://esc-info.eu/en/?s=Gigabit+infrastructure+act).

Bijgevolg vragen de verenigingen de opschorting van deze verordening en eerst rekening te houden met de rapporten van deskundigen over de toekomstige frequenties (26GHz en hoger).

Zij verzetten zich tegen de overmatige consumptie van elektronische data met de vraag naar een beleid van digitale en elektromagnetische zuinigheid, de strijd tegen ongelimiteerde blootstelling aan schermen, vooral onder de jongsten, het opnieuw in evenwicht brengen van het inzetbeleid en overleg op lokaal niveau. evenals preventie en een waardige aanpak van elektromagnetische overgevoeligheid.