Vraag naar gezondheids­­maat­­regelen bij uitrol slimme meter in Vlaanderen

26 december 2017 | Acties

Begin juli 2017 werd door onze vereniging de vraag gesteld naar gezondheidsmaatregelen bij de uitrol van de slimme meter (voor elektriciteit, gas en water). Deze werd per brief verstuurd naar de ministers Tommelein, Schauvliege en De Block en in kopie naar de Minaraad/SERV en de VREG.

Wij vroegen:

  • de plaatsing van slimme meters zeker niet te verplichten en de mogelijkheid te voorzien deze terug te verwijderen als er hinder optreedt (opt-out);
  • het minimaliseren van de stralingsbelasting door het aantal communicaties te beperken;
  • de keuzemogelijkheid aan te bieden voor een slimme meter waarbij de communicatie via de bestaande kabelinfrastructuur verloopt.

Van het kabinet van minister De Block kregen we helemaal geen antwoord.

Het kabinet van minister Tommelein antwoordde: “Aangaande uw opmerking over de gevaren voor de volksgezondheid kan ik u melden dat het niet de intentie is van de minister om dit verplichtend voor iedereen te maken.” Tevens werd ons gezegd dat het om een digitale vaste meter gaat, waarbij er geen stralingsgevaar is. Op onze vraag naar details over hoe de communicatie dan gaat verlopen, kregen we geen antwoord meer.

Het kabinet van minister Schauvliege antwoordde: “De resultaten van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek kunnen op dit moment niet bewijzen dat radiofrequente straling ongezond is zolang de norm niet overschreden wordt. De blootstelling aan slimme meters is eerder beperkt en er worden dan ook geen gezondheidseffecten verwacht door de invoering van deze toestellen (op basis van de evaluatie van de onderzoeken in de expertrapporten).” Op bijkomende vragen en met een toelichting over het feit dat de naleving van de norm helemaal niet volstaat voor wie EHS is, kregen we geen antwoord meer.

In verdere communicatie werd naar de netbeheerders verwezen die de modaliteiten van de meter zullen vaststellen. Eén van onze leden kreeg als antwoord: “Wij hebben geen kennis van de details van het lastenboek en het is de minister niet toegestaan om tussen te komen in de procedure om te voorkomen dat enige schijn van beïnvloeding kan gewekt worden.” Ons inziens zijn gezondheidsrisico’s een bevoegdheid van de overheid die niet gedelegeerd kan worden.

We hebben ons ook aangesloten bij de actie van Beperk de Straling van november 2017 naar de netbeheerders Eandis en Infrax. Zie op de website van Beperk de Straling.

Zij hebben ons geantwoord dat ze nog in de fase van aanbesteding zitten en ze bijgevolg nog geen uitspraak kunnen doen over de technische specificaties, maar dat ze de wettelijke voorschriften zullen toepassen.

Alles bij elkaar hebben we dus nog steeds geen garantie dat de (slimme) digitale meter niet draadloos zal zijn. En evenmin hebben we informatie over het aantal communicaties en over hoe de communicatie zou verlopen als de meters niet draadloos zijn. Als het nodig moest blijken, zullen we minister Tommelein in elk geval herinneren aan zijn intentie dat de slimme meter niet verplicht zal zijn.