‘Bekabelde’ digitale meter met externe antenne!?

10 januari 2023 | Artikels

De ‘bekabelde’ digitale elektriciteitsmeter die er vanaf 1 januari 2023 moest zijn, blijkt te zijn voorzien van een kabel naar een externe buitenantenne.  De communicatie blijft dus draadloos met blootstelling aan elektromagnetische straling als gevolg. De bekabelde digitale gasmeter is er nog niet, die komt er pas in 2024. Een bekabelde versie van de recent verplichte digitale watermeter komt er helemaal niet. Of hoe de burger telkens weer misleid wordt.

De digitale meters voor elektriciteit, gas en water die in Vlaanderen momenteel uitgerold worden, sturen hun gegevens draadloos door naar de netbeheerder. Deze meters zijn verplicht te aanvaarden door de abonnee. Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen hebben steeds gepleit voor een stralingsvrij alternatief.

In het Energiebesluit was voorzien dat iedereen vanaf  1 januari 2023 voor een ‘digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling’ kan kiezen. Deze zou dan geen stralingsblootstelling veroorzaken. Maar nu we zo ver zijn, blijkt het om een ‘bekabelde digitale meter met externe antenne’ te gaan, waarbij de communicatie met de distributienetbeheerder draadloos via de antenne gebeurt. Deze meter voldoet dus niet aan het besluit. De bekabelde gasmeter die ook tegen 1 januari 2023 was voorzien, wordt pas in 2024 verwacht. Ook daar blijft vooralsnog Fluvius in gebreke.

Voor de recent verplichte draadloze digitale watermeter wordt er geen bekabeld alternatief nodig geacht met als argument dat de straling verwaarloosbaar is. Wat niet correct is. Dus ook hier wordt de burger bij de neus genomen. Zie ons vorig bericht over het beroep tegen de digitale watermeter.

Hieronder meer uitleg over de ‘bekabelde meter’ en ook wat je kan doen.

Bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas bestaat niet

De digitale meter voor elektriciteit communiceert draadloos met de netbeheerder via het 4G-netwerk. De digitale aardgasmeter stuurt de meetgegevens draadloos door naar de elektriciteitsmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius sinds juli 2019 uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom/het gas af te sluiten voor wie de digitale meter weigert!

Er worden minstens kwartiergegevens verzameld. De frequentie van het doorsturen van de gegevens zou slechts één maal per dag zijn, maar in de praktijk veroorzaken de meters continu stralingspieken. Dit is vooral het geval bij slecht bereik, indien de gebruikerspoorten geactiveerd zijn die je meter ‘slim’ maken en bij wie zonnepanelen, laadpalen en andere slimme toepassingen wil aansluiten.

Na een eerste beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas, sprak het Grondwettelijk Hof zich hierover op 14.1.2021 uit. Ter ”bescherming tegen elektromagnetische straling” stelde het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moest worden geïnterpreteerd dat “elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie. Het principe van de verplichte digitale meter bleef evenwel behouden.

Die bekabelde meter moest er zijn op 1 januari 2023. Op de website van Fluvius lezen we sinds die dag dat het gaat om eenbekabelde digitale meter met externe antenne’:Bij een bekabelde digitale meter plaatsen we een externe buitenantenne op de gevel of aan de rooilijn en verbinden die via een kabel met de digitale elektriciteitsmeter. De interne antenne van de digitale elektriciteitsmeter wordt in dat geval uitgeschakeld, waardoor er geen straling meer zal zijn in de woning. (…) De analoge gasmeter laten we voorlopig staan. De bekabelde digitale gasmeter met externe antenne is pas beschikbaar vanaf 2024.’(zie: Digitale meter met kabel en externe antenne | Fluvius)

Iedereen begrijpt dat een externe antenne bedoeld is om de gegevens draadloos door te sturen naar de distributienetbeheerder.  Deze oplossing komt wel tegemoet aan problemen met slecht bereik van digitale meters in kelders, maar niet aan de vraag van wie een meter zonder stralingsblootstelling wenst. Tenzij men over een groot domein beschikt zal de buitenantenne zich altijd in de nabijheid van de woonst bevinden, vaak zelfs rechtstreeks op de gevel, en dus ook zorgen voor stralingsblootstelling binnenshuis en in de tuin. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de buren en voorbijgangers. Mensen die willen kiezen voor een digitale meter zonder stralingsblootstelling willen evenmin een zendantenne op hun gevel of in hun tuin!

Deze meter voldoet dus niet aan de eisen van het Energiebesluit.

Bovendien moet voor deze optie betaald worden door wie er zelf naar vraagt (cfr. website Fluvius): 

‘Digitale meter elektriciteit, antenne op gevel: 340,08 euro 

Digitale meter elektriciteit, antenne op rooilijn (je doet de graafwerken zelf): 821,30 euro’

Elektronische meter zonder communicatiemiddel bestaat niet

De uitrol van de draadloze digitale meter is in 2020 versneld (80% van de meters moet geplaatst zijn tegen eind 2024), de beschikbaarstelling van de bekabelde meter niet. Omwille van de lange  overgangsperiode werd in oktober 2020 in beroep gegaan tegen deze versnelde uitrol. Op de uitspraak is het nog steeds wachten. Heeft men dit dossier bewust laten liggen tot na 1 januari 2023?

De overheid voorzag een tijdelijk alternatief via een elektronische meter zonder communicatie-middel. Maar het aangepaste decreet vermeldde dat de netbeheerder een dergelijke meter kàn plaatsen op vraag van de netgebruiker, niet dat hij dat moet doen. Dat betekende dat de netgebruiker moest rekenen op de goodwill van de netbeheerder om dergelijke meter te krijgen.   Vandaar dat ook tegen deze wijziging van het decreet beroep is ingediend. Via haar arrest van 20 oktober 2022 werd het beroep verworpen. Het Grondwettelijk Hof gaf wel verduidelijking dat ‘kan’ moest gelezen worden conform de interpretatie van haar vorig arrest, zijnde dat elke netgebruiker een draadloze digitale meter kan weigeren.

Uit de praktijk werd duidelijk dat deze ‘elektronische meter zonder communicatiemiddel’ in feite dezelfde (draadloze) digitale meter was waarvan men de communicatiemodule uitschakelt. Blijkbaar leverde dat problemen op, in de praktijk zijn er voor zover ons bekend geen dergelijke meters geplaatst. Indien er nog een communicatiemodule in de meter zit, moet men ook de verzekering hebben dat  deze bij een update niet opnieuw geactiveerd wordt.

Uit bovenstaande blijkt dat er in de praktijk nog steeds geen alternatief is.

Intussen zijn er veel getuigenissen van mensen die onder zware druk toch een draadloze digitale meter hebben aanvaard en deze nu terug willen laten weghalen, maar waar Fluvius weigert om dit te doen, met als argument dat ze geen analoge meters meer hebben en deze niet meer worden gemaakt.

En tenslotte ontbreekt nog steeds een oplossing voor wie last heeft van digitale meters van de buren, wat vooral een probleem is voor mensen die in een appartement wonen.

Bekabelde digitale watermeter komt er niet

Sinds eind september 2022 werd ook de draadloze digitale watermeter verplicht via een wijziging van  het decreet Integraal Waterbeleid. Een bekabelde versie van deze digitale watermeter komt er niet.

Enkele mensen van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling hebben dan ook een verzoek tot vernietiging ingediend van de verplichte digitale watermeter. Hierover meer in ons vorig bericht.

Wat kan jij doen?

Wanneer je een brief krijgt dat de digitale elektriciteitsmeter, de gasmeter en/of de digitale watermeter zal geplaatst worden, kan je deze nog steeds weigeren omwille van gezondheidsredenen.

Je kan verwijzen naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021 n.a.v. het beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. Daarin erkende het Hof het recht voor iedereen om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling.

En vermeldt ook dat de ‘bekabelde digitale meter met externe antenne’ niet voldoet aan de ‘digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder’ zoals bepaald in het Energiebesluit.

Modelbrieven vind je hier (je kunt deze brieven eventueel personaliseren):

Modelbrief voor zowel de slimme elektriciteits-, gas- als watermeter (Laatste update 22/02/2023).

Bij de uitspraak van het Hof begin 2021 is het afsluiten van de stroom/het gas bij weigering van de digitale meter moeilijker gemaakt. Dat kan enkel nog maar na advies van de lokale adviescommissie.

Wie al een digitale meter heeft en een analoge terug wil laten vervangen, kan dit in principe vragen. Tot nu toe heeft Fluvius echter steeds geweigerd. Je kan er wel mee naar de rechtbank stappen om dit af te dwingen.

Wie zonnepanelen heeft, kan zijn digitale elektriciteitsmeter nog weigeren tot begin 2025. Wie nieuwe zonnepanelen wil laten plaatsen, zal geen digitale meter kunnen vermijden. Voor wie lijdt aan elektrohypersensitiviteit, zijn zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet sowieso geen goed idee. Jammer genoeg is de omvormer naar netstroom vaak oorzaak van heel wat gezondheidsklachten.

Om deze nieuwe en de nog lopende procedures te kunnen financieren, hebben we nog extra centen nodig. Een bijdrage leveren kan nog steeds op rekening met IBAN: BE46 9733 6272 2036 en op naam van: Rechtszaken Beperk de Straling

Zie ook de website van Beperk de Straling: http://www.beperkdestraling.org/1333 -oproep-tot-crowdfunding