Het Franse Agentschap voor Gezondheid gaat blootstellingslimieten herzien … naar beneden

18 oktober 2023 | Artikels

Persbericht 6 oktober 2023 door PRIARTEM

Op 5 oktober kondigde het Franse Agentschap voor Gezondheid  ANSES tijdens de vergadering van het Franse ‘Comité national de dialogue des fréquences’ (CND) aan dat zijn deskundigen de week daarop zouden beginnen aan een belangrijke herziening van de grenswaarden voor radiofrequenties.

De herziening volgt op de publicatie op 11 september van een initieel advies (1) waarin de huidige grenswaarden die van toepassing zijn in Frankrijk worden beoordeeld. De huidige grenswaarden zijn immers gebaseerd op het werk van een instantie die regelmatig en op grote schaal door internationale wetenschappers wordt bekritiseerd (2) vanwege haar onwetenschappelijke methoden en mogelijke belangenconflicten.

De deskundigen van het Franse Agentschap zullen methodologisch tewerk gaan “door gebruik te maken van vergelijkbare beoordelingen die door het Agentschap zijn uitgevoerd over andere onderwerpen (LED verlichting, chemische stoffen), met als doel een geschikte methode en nieuwe grenswaarden voor blootstelling voor te stellen“, volgens de voorwaarden van de Franse ministeries van Volksgezondheid en Ecologische Transitie. De deskundigen voegden eraan toe dat “dit werk zal bijdragen aan het werk dat wordt uitgevoerd door de Europese Commissie”.

Sophie PELLETIER, voorzitter van PRIARTEM, is verheugd: “ANSES heeft ervaring met het produceren van toxicologische referentiewaarden en hanteert een serieus ethisch kader. Het resultaat kan alleen maar een betere bescherming tegen blootstelling zijn. ANSES zal namelijk rekening houden met het feit dat we continu worden blootgesteld, in tegenstelling tot de huidige reglementaire waarden – aanbevolen door Europa – die volgens ANSES de waarden die worden geproduceerd voor kortstondige blootstelling, ten onrechte uitbreiden naar levenslange blootstelling (3)”.

François VETTER, CNAFAL-vertegenwoordiger (‘Conseil National des Associations Familiales Laiques’) in het dialoogcomité, voegde hieraan toe: “ANSES herhaalt heel duidelijk dat ze het niet eens is met de manier waarop de bescherming van kinderen in de huidige normen wordt behandeld. Het is ondenkbaar om waarden te hebben die de meest kwetsbaren niet beschermen: zwangere vrouwen, kinderen en tieners, ouderen, chronisch zieken, mensen met epilepsie of elektrogevoeligheid, enz.

 Stephen KERCKHOVE, algemeen afgevaardigde van AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT: “Dit is de eerste keer dat er rekening wordt gehouden met flora en fauna in de grenswaarden voor radiofrequenties, net als met elke andere milieu-impactfactor. Dit is een goede zaak om de ineenstorting van de biodiversiteit tegen te gaan. Dit is in overeenstemming met het recente advies van de Europese Economische en Sociale Raad, die aanbeveelt onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen met betrekking tot elektromagnetische velden als onderdeel van de New Deal voor bestuivers” (4).

In dit advies erkent de Raad een mogelijk schadelijke invloed voor bestuivers, zoals bijen, hommels, zweefvliegen:

“4.10. Volgens bepaalde wetenschappelijke studies kan de elektromagnetische straling van telecommunicatieantennes van invloed zijn op de populatie wilde bestuivers in hun natuurlijke habitats. Bovendien heeft het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) van de Europese Commissie in 2018 het risico dat elektromagnetische straling (met name in verband met 5G) het milieu negatief beïnvloedt, als het hoogst mogelijke beoordeeld. Aanvullende beoordelingen in het kader van het Eklipse-programma en onafhankelijke onderzoekers hebben bevestigd dat elektromagnetische velden schadelijk kunnen zijn voor insectenpopulaties. Het EESC dringt aan op een EU-studie die nauwkeurige gegevens over deze kwestie zal opleveren en over de vereiste beleidsmaatregelen om een doeltreffende bescherming van bestuivers te waarborgen.”

Aangezien de kritiek van ANSES betrekking heeft op ernstige zaken en de ontwikkeling van nieuwe methodes en waarden veel tijd in beslag zal nemen, vragen de verenigingen om in de tussentijd het voorzorgsprincipe toe te passen door het ALARA-principe op te leggen voor allen (5) en een stand-still principe om een degradatie van de elektromagnetische omgeving te vermijden. In de eerste plaats herhalen ze hun verzoek aan de regering om het ontwerp van Europese regelgeving (6) dat de ontplooiing van 5G moet versnellen, op te schorten.

 1 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2021SA0192.pdf

2 https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-October-2018-French.pdf

3 Cfr p 29 van het rapport geciteerd in noot 1.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_349_R_0026

5 Het ALARA (As Low As Reasonably Achievable – zo laag als redelijkerwijze haalbaar is) principe geldt al voor zwangere vrouwen in de context van beroepsmatige blootstelling.

6 https://www.priartem.fr/projet-de-reglement-europeen.html